Tehničke instrukcije

Pristupanje programu APPLY

Prije samog pristupanja online programu APPLY-u provjerite postavke i programe svojih kompjuterskih uređaja, a pristup je omogućen kroz sve verzije web preglednika.

Programu APPLY možete pristupiti preko sljedećeg linka: https://kult.smapply.io

Korisnik/ca se registruje klikom na „REGISTER“ dugme. Kada korisnik/ca pristupi registraciji, APPLY date su opcije pristupanja  preko socijalnih mreža, Google i e-maila. Najbolja opcija pristupanja jeste e-mail, te molimo korisnike/ce da izaberu ovu opciju.

Korisnik/ca se može registrovati kao pojedinac ili organizacija. Kao pojedinac se treba registrovati svako ko želi pristupiti nekom od naših programa obuke ili pojedinci koji žele biti suradnik/colaborator nekoj organizaciji. Organizacije su jedine koje mogu aplicirati na programe dodjele grantova i jačanja kapaciteta.

NAPOMENA: Prilikom registracije kao organizacija nemojte koristiti naša slova č, ć, š, đ i ž u nazivima vaše organizacije. Ako vam se pojavi error, to je vjerovatno razlog.


E-mail: Jedna e-mail adresa se može koristiti za samo jednog korisnika/cu. Kada se korisnik/ca registruje, nije moguće napraviti novu registraciju sa različitim korisničkim imenom koristeći istu e-mail adresu. Aplikaciji se ne može pristupati u ime nekog drugog.

VAŽNO: Korisnik/ca treba da odabere e-mail koji je aktivan i koji se redovno koristi jer će sve automatski generisane e-mail poruke i obavijesti (npr. o uspješnom podnošenju prijave, odobrenju projekta) biti poslane isključivo na e-mail adresu prijavljenog korisnika/ce i prijavljene partnere projekta. Također, nakon registracije, korisnik/ca bi trebao/la da provjeri svoj spam filter/neželjenu poštu za slučaj da se e-mailovi koje APPLY automatski šalje nalaze tamo.

Nakon što se korisnik/ca uspješno registrira na platformi i potvrdi svoj e-mail, može pristupiti odabiru programa ili obuke koju želi koristiti. Na naslovnoj stranici su vidljivi svi, u tom trenutku otvoreni javni ili restriktivni pozivi za prijavu projektnog prijedloga, te prijave za obuku. Prijava registracije korisnika/ce je automatska, tako da čim se registruje, korisnik/ca može pristupiti u APPLY i odabrati program ili poziv za koji je zainteresiran/a.

Registracija korisnika/ce u APPLY

Prije pristupanju apliciranja, korisnik/ca treba uzeti u obzir slijedeće:

  • Dozvoljeno je podnošenje samo jedne aplikacije po korisniku/ci u jednom aktivnom programu ili obuci,
  • Dozvoljeno je podnošenje više aplikacija za različite aktivne programe ukoliko korisnik/ca zadovoljava kriterije i uslove poziva programa i obuke,
  • Po odabiru programa i imenovanju aplikacije korisnik/ca imaju prikaz nekoliko zadataka koje trebaju biti ispunjeni u toj određenoj fazi.
  • Proces apliciranja teče kroz zadatke koje je potrebno ispuniti. Vidljive zadatke korisnik/ca može ispunjavati kada otvori aplikaciju koju ispunjava.

Svi ti zadaci su prikazani kada korisnik/ca pristupi određenoj fazi i prije nego što korisnik/ca izvrši „SAVE AND CONTINUE“ opciju i/ili „SUBMIT“ svojih odgovora kao ispunjavanje zadataka u svakom od koraka potrebno je izvršiti provjeru da li su nešto izostavili (ubacivanje u aplikacijsku formu nekog od dokumenata) te provjeru svojih odgovora. Tek nakon provjere pristupiti potvrdi tj. „SUBMIT“ što znači da su izvršili zadatak i mogu krenuti na slijedeću fazu.

Isto tako, ukoliko ste uradili neke promjene potrebno je da opet kliknete na „SAVE AND CONTINUE“ kako bi se sve promjene ponovo sačuvale i registrovale u vašim zadacima i fazama.

Treba voditi računa o redovnom spašavanju podataka u online sistem, kako bi se izbjegli eventualni gubici podataka i u slučaju prekida internet veze ili drugih tehničkih problema.

  • Sve obrasce korisnik/ca može preuzeti kroz APPLY program: obrasci se mogu preuzeti u fazama, na poljima zadataka gdje ih je potrebno nakon popunjavanja i priložiti.
  • Zadaci i polja u zavisnosti u kojoj se fazi aplikacija nalazi mogu biti obavezna i opcionalna. Opcionalna polja su naznačena, a sistem ne dozvoljava korisniku/ci prelazak na drugu fazu ukoliko se obavezna polja ne popune. Također, sistem vraća aplikaciju ukoliko korisnik/ca nije popunio neki od zadataka koji su obavezni.
  • U pojedinim dijelovima aplikacijske forme - polja za popunjavanje imaju ograničen broj karaktera. Maksimalan broj dozvoljenih karaktera je označen u svakom polju koje se treba popuniti.
  • Korisniku/ci se preporučuje da ne podnosi svoju aplikaciju ili prijavu pri samom kraju roka za podnošenje prijedloga projekta ili prijave. Podnošenje aplikacije nakon isteka roka neće biti tehnički moguće.
  • Kod prilaganja dokumentacije bitno je da korisnik/ca odabere pravu verziju dokumenta i/ili forme i obavezno provjeri iste prije nego potvrdi zadatak na dugme „SUMBIT“.

Važna napomena: većini programa ne možete pristupiti ako niste popunili formular pod nazivom Eligibility. Ovom formularu možete pristupiti preko profila svoje organizacije, klikom na link Manage Organization i onda na tab Eligibility.

Za dodatne informacije o registraciji i problemima koje možete imati prilikom registracije u APPLY, pogledajte ovu plejlistu: https://s.mladi.org/KULT-APPLY 

Ako imate više pitanja o aplikaciji na grantove Instituta, posjetite ovaj LINK.

Ako imate više pitanja o razvoju organizacijskih kapaciteta i performansi, posjetite ovaj LINK.

Ako vam je potrebna tehnička podrška, kliknite na ovaj LINK.