Opće odredbe

APPLY je web platforma koju je kreirao i razvio Institut s ciljem lakšeg, transparentnijeg i pristupačnijeg apliciranja korisnika u okviru programa: 

 • na pozive za dostavu projektnih  prijedloga, 
 • na obuke koje se odnose na lokalne građanske inicijative,
 • za procjenu organizacijskih kapaciteta i performansi.

Cilj online načina apliciranja je povećanje efikasnosti upravljanja pozivima za prijedloge projekata i prijavama na obuke. Time se poboljšava usluga prema korisnicima kroz nove vidove funkcionalnosti kao što su online prijava i bolje praćenje statusa njihovih aplikacija, kategorija kod procjene kapaciteta/performansi, te praćenje implementacije i monitoringa grantova/obuka u slučaju dodjele istih od strane Instituta. Sistem omogućava prikupljanje i čuvanje svih relevantnih informacija/dokumentacije o procesu procjene kapaciteta/dostavljenim projektima/prijavama kao i potencijalnim korisnicima za sve programe Instituta. Online pristup i uvid u sve prikupljene informacije omogućava stručnoj komisiji za procjenu organizacijskih kapaciteta i performansi da na pravedniji, transparentniji i objektivniji način utvrde, kako stvarne prednosti i nedostatke pojedine organizacije, tako i smijer u kojem njen budući razvoj može krenuti.

Naša prva preporuka prije pristupanja programu APPLY je da pažljivo pročitate ove upute i da se upoznate sa osnovnim smjernicama načina rada ove platforme.

Naša druga preporuka jeste da potencijalni korisnici/ce za pristupanje APPLY-u ne čekaju krajnje rokove za podnošenje aplikacija i prijave na obuke, već da ostave dovoljno vremena da se upoznaju sa sistemom, da pregledaju i provjere svoje podatke, prijedloge projekata, prijava, dostavljenih formi i dokumentacije kroz prijavu u APPLY.

VAŽNO: Svi lični podaci korisnika/ce koji se učitaju kroz APPLY se koriste isključivo u svrhu prijave prijedloga projekta ili obuke u okviru aktivnog programa, te provođenja projekta. Ovi su podaci zaštićeni i ne obrađuju se niti dijele na bilo koji drugi način niti za bilo koju drugu svrhu.

Svi prijedlozi projekata, dokumentacija ili informacije prijava se ne dijele se niti objavljuju na bilo koji drugi način osim u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza i/ili uslova koje je postavio Institut.

Jezik u upotrebi u APPLY-u

Službeni jezici svih dokumenata (obrasci, ugovori, zahtjevi…) koji se nalaze u sistemu APPLY jesu bosanski/hrvatski/srpski jezik, ukoliko to ugovorom nije definirano drugačije. 

Nazivi zadataka u pojedinim fazama, kao i dugmići koji se koriste za potvrdu prilaganja dokumentacije i formulari, su na engleskom jeziku.

Zajednički kriteriji APPLY-a

Da bi koristili APPLY korisnici moraju biti registrirani kao udruženje, fondacija ili druga vrsta organizacije civilnog društva (u nastavku: OCD) na koje se primjenjuje pravna regulativa udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini.

Korisnici obuka moraju biti fizička lica s adresom prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine da bi koristili APPLY za aplikacije na sredstva koja institut dodjeljuje lokalnim građanskim inicijativama (LGI).

Svi ostali kriteriji se utvrđuju u zavisnosti od programa koji Institut putem APPLY-a ponudi registriranim korisnicima. 

Online sistem je postavljen kroz šest osnovnih nivoa kao alat za praćenje procesa apliciranja, implementacije i uspješnog zatvaranja projekta:

 1. Prvi nivo uključuje pristup aktivnim programa i kratki opis istih. Na prvom nivou korisnik  kreira svoju registraciju putem e-maila.
 2. Drugi nivo se odnosi na elektronski sistem odabira programa i procesa apliciranja. Potencijalni korisnik ima mogućnost izabrati jedan ili više aktivnih programa na platformi. Ovdje je važno da sistem ima jasno odvojene programe i oznake aktivnih programa i obuka. 
 3. Treći nivo je dizajniran s ciljem da omogući elektronski sistem za evaluaciju, ocjenjivanje i verifikaciju pristiglih aplikacija i dokumentacije od strane komisije.
 4. Četvrti nivo uključuje:
  • odobrenje aplikacija koje su zadovoljile kriterije i uslove iz poziva, koje su odobrene od strane evaluacijske komisije, i izradu uslova ugovora i potpisivanje istog. Aplikacije koje nisu zadovoljile kriterije dobijaju odbijenicu i time prestaju biti aktivni za dalje korake u sistemu. 
  • rezultate verifikacije aplikacija od strane evaluacijske komisije u procesu procjene organizacijskih kapaciteta – program POK, odnosno procjene organizacijskih performansi – program POP[AP1] ako je to dio programa.
 5. Peti nivo se odnosi na:
  • kreiranje analize i preporuka za aplikacije razvoja organizacijskog kapaciteta.
 6. Šesti nivo podrazumijeva:
  • zatvaranje projekata u programima dodjele i upravljanja grantovima/ inicijativama nakon potvrde od strane Instituta da su ispoštovane sve obaveze i uslovi potpisanog ugovora od strane obje ugovorne strane (dostavljeni finalni izvještaji, aktivnosti projekata, odobreni i usklađeni zahtjevi za promjenama rokova, promjenama budžeta i sl).
  • certifikat i popratno pismo na osnovu komisijske analize u programu ROK i preporuka za razvoj organizacijskih kapaciteta.

Ukoliko želite odmah nastaviti s registracijom a niste sigurni kako to tehnički izvesti, pratite ovaj LINK sa svim potrebnim tehničkim instrukcijama.