Aplikacije na grantove Instituta

Kako aplicirati?

Imenujte svoj projekat:

Svaki put kad korisnik/ca pristupa procesu apliciranja u određenom programu potrebno je da registruje ime svog projekta. Nakon unosa imena projekta korisniku/ci se za prijedlog projekta dodjeljuje i jedinstveni identifikacijski broj (ID broj) pomoću kojeg je omogućeno praćenje statusa aplikacije tokom čitavog procesa apliciranja direktno kroz APPLY. ID broj je jedinstven, i veže se samo za jednu aplikaciju. Ukoliko korisnik/ca aplicira na drugi program, aktivira se potpuno novi ID broj. Ukoliko korisnik/ca u isto vrijeme ima dva prijedloga projekta u različitim programima treba voditi računa da prati ID broj svojih projekata.

Partner/ Collaborator:

Korisnik/ca određuju na osnovu svog prijedloga projekta da li imaju partnera/re koje će uključiti u svoj projektni prijedlog. Na samom početku procesa apliciranja daje se mogućnost da korisnik/ca registruje partnera/e putem e-mail adrese. Odabranoj osobi koja je navedena kao partner će na e-mail doći generička poruka i mogućnost ulaska i vršenja dopune u aplikaciji. Samo na ovaj način vaš odabrani partner ima mogućnost pristupanja aplikaciji. Korisnik/ca mogu registrovati više od jednog partnera – u zavisnosti od uloge i aktivnosti svog projekta.

Napomena: U poruci koju šaljete partneru sistem ne dozvoljava korištenje afrikata (č, ć, đ, š, ž).

Kada partner zaprimi generičku poruku na svoj e-mail ima mogućnost prihvatiti pozivnicu, i time ima pristup i profil u APPLY-u. Ukoliko partner ne prihvati pozivnicu, korisnik/ca zaprima e-mail sa obavještenjem da partner nije prihvatio pozivnicu. Na taj način korisnik/ca ima informaciju od partnera o pristanku/odbijanju učešća u projektu.

Popunite online aplikacijsku formu:

Korisnik/ca će prije pristupanja popunjavanja aplikacije vidjeti 3 nivoa svojih zadataka koje mora popuniti da bi aplikacija ušla u fazu odabira:

  • APLIKACIONU FORMU
  • BUDŽET
  • DODATNA APLIKACIJSKA DOKUMENTACIJA (pismo preporuke, memorandumi, ugovor o saradnji i sl.  ova dokumentacija zavisi od uslova i kriterija poziva i prijava).

Prvi korak apliciranja jeste aplikacijska forma koja je  podijeljena na različite dijelove – sekcije.

U prvom dijelu aplikacije Kontakt informacije unose se osnovni podaci o korisniku/ci koji se relevantni za period podnošenja aplikacije, lokalna zajednica, partneri koji se uključuju u realizaciju projektnih aktivnosti.

Projektni opis aktivnost je dio gdje korisnik/ca daje opisane aktivnosti svog projektnog prijedloga. Ovaj dio bi trebao biti popunjen sa što više tačnih, konkretnih podataka, jer se bodovno ocjenjuje od strane evaluacijske komisije.

VAŽNO: Korisnik/ca treba da vodi računa vrlo pažljivo o odabiru oblasti/tema za odabrani program odnosno odabiru obuka kod poziva za UMID-e.

Izjave: potrebno je da korisnik/ca potvrdi izjave na kraju aplikacije kako bi ista bila potpuna i kako bi se prešlo na drugi nivo aplikacije. Korisnik/ca navedene izjave treba da pažljivo pročita i još jednom detaljno analizira svoju aplikaciju, ili je dopuni/izmijeni ako je potrebno, kako bi potvrdila propozicije.

Institut neće razmatrati aplikacije u narednim koracima ako projektne aktivnosti nisu u skladu sa izjavama koje je korisnik/ca potvrdio: projekti koji direktno imaju štetni uticaj na okoliš neće biti podržani, kao ni projekti koji nisu dali tačne podatke u svojim aplikacijama.

Preuzmite i popunite formu budžeta

Drugi zadatak korisnika/ce u ovoj fazi jeste ubacivanje budžeta projekta u program APPLY. Budžet je obavezno dostaviti na odgovarajućoj formi koja se nalazi u ovoj fazi, u dijelu gdje se forma i prilaže.

U ovom dijelu potrebno je učitati samo jedan primjerak forme budžeta, jedan dokument. Ukoliko budžet nije na odobrenoj formi za odabrani program, aplikacija neće biti uzeta u razmatranje.

Postavite dodatnu dokumentaciju

Postavljanje dodatne dokumentacije (pismo preporuke, memorandumi, ugovor o saradnji i sl.) ovisi o programu koji je odabran od strane korisnika/ce. Ukoliko prilikom ispunjavanja zadatka koji se tiče postavljanje dodatne dokumentacije stoji informacija (optional/opcionalno) niste obavezni da priložite ovaj dokument. Ukoliko nije navedeno da je ovaj zadatak opcionalan, potrebno je da priložite dodatnu dokumentaciju kako biste ispunili sve zadatke u okviru ovog koraka u apliciranju.

Dodatna dokumentacija se odnosi na: pisma preporuke, memorandume o saradnji sa svojim prethodnim partnerima  iz prethodnih projekata ili inicijativa; pisma podrške iz svoje lokalne zajednice od strane institucija i ustanova sa kojima su radili; pisma podrške od strane novih partnera. Ovdje se daje mogućnost korisniku/ci da može ubaciti više od jednog dokumenta tako da ovaj dio nije ograničen (korisnik može priložiti dokumente i/ ili video film).

VAŽNOUkoliko je korisnik/ca već aplicirao kroz program APPLY u toku ispunjavanja ova tri zadatka APPLY daje mogućnost dodavanja već unesenih podataka u aplikacijskoj formi kroz opciju „ADD DATA“ i prethodnog budžeta i dodatne dokumentacije. Bitno je da korisnik/ca iskoristi podatke koje može, a ostale forme izbriše da bi imao mogućnost ubacivanja nove forme budžeta za odabrani program u svojoj novoj aplikaciji.

Tokom ispunjavanja aplikacijske forme korisnik/ca ima mogućnost da sve svoje unose spašava neograničeni broj puta na način da potvrđuje svoje odgovore klikom na dugme pod nazivom: „SAVE AND CONTINUE“.

U toku procesa apliciranja odabrani partner/collaborator ima mogućnost da izvrši provjeru i dopunu aplikacije sve dok taj zadatak nije označen sa „MARK AS COMPLETE“.

Dugme „MARK AS COMPLETE“ služi da se jedan zadatak završi i da se može preći na ispunjavanje slijedećeg zadataka. Ukoliko odaberete ovu opciju, niste u mogućnosti da vršite izmjene svojih zadataka odnosno da mijenjate sadržaj.

Po ispunjavanju svih zadataka i vaše provjere, klikom na dugme „SUBMIT“ aplikacija se prosljeđuje Institutu na evaluaciju ili na naredni korak.

Korisnik/ca će putem maila dobiti generičku poruku o uspješnosti podnošenja aplikacije i status njegove aplikacije će se promijeniti.

Korisnik/ca u svakom trenutku preko opcije statusa vidi u kojoj je fazi aplikacija, svaki put kada prelazi na novu fazu u procesu, obavješten/a je i putem e-mail zaprimanjem generičke poruke. Ovim je omogućeno da korisnik/ca uvijek ima informaciju npr. da li je aplikacija u procesu odobravanja ili je potrebno da uradi dopune kao i da li je odobrena od strane komisije i da li se pristupa potpisivanju ugovora.


VAŽNO: Pristup instrukcijama za korištenje platforme APPLY

Osnovnim instrukcijama za korištenje platforme APPLY možete uvijek pristupiti na jedan od dva načina.

1. Ukoliko tek počinjete koristiti platformu i niste kreirali svoj nalog, instrukcijama možete pristupiti tako što na glavnoj/home stranici platforme (https://kult.smapply.io) odaberete opciju INSTRUKCIJE ZA APPLY koja se nalazi u gornjem lijevom uglu.

2. Ukoliko ste kreirali svoj nalog na platformi i logovani ste se tada ćete se nalaziti na svom profilu/stranici. Sa svog profila/stranice instrukcijama za korištenje platforme APPLY možete pristupiti u svakom trenutku tako što sa menija u gornjem desnom uglu odaberete opciju PAGES i u podmeniju kliknete na opciju INSTRUKCIJE ZA APPLY.

Ukoliko imate neko tehničko pitanje na koje ne možete pronaći odgovor na ovoj stranici, kliknite na ovaj LINK za dodatnu tehničku podršku.

Za dodatne informacije o registraciji i problemima koje možete imati prilikom registracije u APPLY, pogledajte ovu plejlistu: https://s.mladi.org/KULT-APPLY