Aplikacije na grantove Instituta

Kako aplicirati?

Imenujte svoj projekat:

Svaki put kad korisnik/ca pristupa procesu apliciranja u određenom programu potrebno je da registruje ime svog projekta. Nakon unosa imena projekta korisniku/ci se za prijedlog projekta dodjeljuje i jedinstveni identifikacijski broj (ID broj) pomoću kojeg je omogućeno praćenje statusa aplikacije tokom čitavog procesa apliciranja direktno kroz APPLY. ID broj je jedinstven, i veže se samo za jednu aplikaciju. Ukoliko korisnik/ca aplicira na drugi program, aktivira se potpuno novi ID broj. Ukoliko korisnik/ca u isto vrijeme ima dva prijedloga projekta u različitim programima treba voditi računa da prati ID broj svojih projekata.

Partner/ Collaborator:

Korisnik/ca određuju na osnovu svog prijedloga projekta da li imaju partnera/re koje će uključiti u svoj projektni prijedlog. Na samom početku procesa apliciranja daje se mogućnost da korisnik/ca registruje partnera/e putem e-mail adrese. Odabranoj osobi koja je navedena kao partner će na e-mail doći generička poruka i mogućnost ulaska i vršenja dopune u aplikaciji. Samo na ovaj način vaš odabrani partner ima mogućnost pristupanja aplikaciji. Korisnik/ca mogu registrovati više od jednog partnera – u zavisnosti od uloge i aktivnosti svog projekta.

Napomena: U poruci koju šaljete partneru sistem ne dozvoljava korištenje afrikata (č, ć, đ, š, ž).

Kada partner zaprimi generičku poruku na svoj e-mail ima mogućnost prihvatiti pozivnicu, i time ima pristup i profil u APPLY-u. Ukoliko partner ne prihvati pozivnicu, korisnik/ca zaprima e-mail sa obavještenjem da partner nije prihvatio pozivnicu. Na taj način korisnik/ca ima informaciju od partnera o pristanku/odbijanju učešća u projektu.

Popunite online aplikacijsku formu:

Korisnik/ca će prije pristupanja popunjavanja aplikacije vidjeti 3 nivoa svojih zadataka koje mora popuniti da bi aplikacija ušla u fazu odabira:

  • APLIKACIONU FORMU
  • BUDŽET
  • DODATNA APLIKACIJSKA DOKUMENTACIJA (pismo preporuke, memorandumi, ugovor o saradnji i sl.  ova dokumentacija zavisi od uslova i kriterija poziva i prijava).

Prvi korak apliciranja jeste aplikacijska forma koja je  podijeljena na različite dijelove – sekcije.

U prvom dijelu aplikacije Kontakt informacije unose se osnovni podaci o korisniku/ci koji se relevantni za period podnošenja aplikacije, lokalna zajednica, partneri koji se uključuju u realizaciju projektnih aktivnosti.

Projektni opis aktivnost je dio gdje korisnik/ca daje opisane aktivnosti svog projektnog prijedloga. Ovaj dio bi trebao biti popunjen sa što više tačnih, konkretnih podataka, jer se bodovno ocjenjuje od strane evaluacijske komisije.

VAŽNO: Korisnik/ca treba da vodi računa vrlo pažljivo o odabiru oblasti/tema za odabrani program odnosno odabiru obuka kod poziva za UMID-e.

Izjave: potrebno je da korisnik/ca potvrdi izjave na kraju aplikacije kako bi ista bila potpuna i kako bi se prešlo na drugi nivo aplikacije. Korisnik/ca navedene izjave treba da pažljivo pročita i još jednom detaljno analizira svoju aplikaciju, ili je dopuni/izmijeni ako je potrebno, kako bi potvrdila propozicije.

Institut neće razmatrati aplikacije u narednim koracima ako projektne aktivnosti nisu u skladu sa izjavama koje je korisnik/ca potvrdio: projekti koji direktno imaju štetni uticaj na okoliš neće biti podržani, kao ni projekti koji nisu dali tačne podatke u svojim aplikacijama.

Preuzmite i popunite formu budžeta

Drugi zadatak korisnika/ce u ovoj fazi jeste ubacivanje budžeta projekta u program APPLY. Budžet je obavezno dostaviti na odgovarajućoj formi koja se nalazi u ovoj fazi, u dijelu gdje se forma i prilaže.

U ovom dijelu potrebno je učitati samo jedan primjerak forme budžeta, jedan dokument. Ukoliko budžet nije na odobrenoj formi za odabrani program, aplikacija neće biti uzeta u razmatranje.

Postavite dodatnu dokumentaciju

Postavljanje dodatne dokumentacije (pismo preporuke, memorandumi, ugovor o saradnji i sl.) ovisi o programu koji je odabran od strane korisnika/ce. Ukoliko prilikom ispunjavanja zadatka koji se tiče postavljanje dodatne dokumentacije stoji informacija (optional/opcionalno) niste obavezni da priložite ovaj dokument. Ukoliko nije navedeno da je ovaj zadatak opcionalan, potrebno je da priložite dodatnu dokumentaciju kako biste ispunili sve zadatke u okviru ovog koraka u apliciranju.

Dodatna dokumentacija se odnosi na: pisma preporuke, memorandume o saradnji sa svojim prethodnim partnerima  iz prethodnih projekata ili inicijativa; pisma podrške iz svoje lokalne zajednice od strane institucija i ustanova sa kojima su radili; pisma podrške od strane novih partnera. Ovdje se daje mogućnost korisniku/ci da može ubaciti više od jednog dokumenta tako da ovaj dio nije ograničen (korisnik može priložiti dokumente i/ ili video film).

VAŽNOUkoliko je korisnik/ca već aplicirao kroz program APPLY u toku ispunjavanja ova tri zadatka APPLY daje mogućnost dodavanja već unesenih podataka u aplikacijskoj formi kroz opciju „ADD DATA“ i prethodnog budžeta i dodatne dokumentacije. Bitno je da korisnik/ca iskoristi podatke koje može, a ostale forme izbriše da bi imao mogućnost ubacivanja nove forme budžeta za odabrani program u svojoj novoj aplikaciji.

Tokom ispunjavanja aplikacijske forme korisnik/ca ima mogućnost da sve svoje unose spašava neograničeni broj puta na način da potvrđuje svoje odgovore klikom na dugme pod nazivom: „SAVE AND CONTINUE“.

U toku procesa apliciranja odabrani partner/collaborator ima mogućnost da izvrši provjeru i dopunu aplikacije sve dok taj zadatak nije označen sa „MARK AS COMPLETE“.

Dugme „MARK AS COMPLETE“ služi da se jedan zadatak završi i da se može preći na ispunjavanje slijedećeg zadataka. Ukoliko odaberete ovu opciju, niste u mogućnosti da vršite izmjene svojih zadataka odnosno da mijenjate sadržaj.

Po ispunjavanju svih zadataka i vaše provjere, klikom na dugme „SUBMIT“ aplikacija se prosljeđuje Institutu na evaluaciju ili na naredni korak.

Korisnik/ca će putem maila dobiti generičku poruku o uspješnosti podnošenja aplikacije i status njegove aplikacije će se promijeniti.

Korisnik/ca u svakom trenutku preko opcije statusa vidi u kojoj je fazi aplikacija, svaki put kada prelazi na novu fazu u procesu, obavješten/a je i putem e-mail zaprimanjem generičke poruke. Ovim je omogućeno da korisnik/ca uvijek ima informaciju npr. da li je aplikacija u procesu odobravanja ili je potrebno da uradi dopune kao i da li je odobrena od strane komisije i da li se pristupa potpisivanju ugovora.


VAŽNO: Pristup instrukcijama za korištenje platforme APPLY

Osnovnim instrukcijama za korištenje platforme APPLY možete uvijek pristupiti na jedan od dva načina.

1. Ukoliko tek počinjete koristiti platformu i niste kreirali svoj nalog, instrukcijama možete pristupiti tako što na glavnoj/home stranici platforme (https://kult.smapply.io) odaberete opciju INSTRUKCIJE ZA APPLY koja se nalazi u gornjem lijevom uglu.

2. Ukoliko ste kreirali svoj nalog na platformi i logovani ste se tada ćete se nalaziti na svom profilu/stranici. Sa svog profila/stranice instrukcijama za korištenje platforme APPLY možete pristupiti u svakom trenutku tako što sa menija u gornjem desnom uglu odaberete opciju PAGES i u podmeniju kliknete na opciju INSTRUKCIJE ZA APPLY.

Ukoliko imate neko tehničko pitanje na koje ne možete pronaći odgovor na ovoj stranici, kliknite na ovaj LINK za dodatnu tehničku podršku.